Omavalvontasuunnitelma

Siivouspalveluiden omavalvontasuunnitelma

Sisältö

  1. Palveluntuottajaa koskevat tiedot
  2. Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet
  3. Riskinhallinta
  4. Omavalvontasuunnitelman laatiminen
  5. Asiakkaan asema ja oikeudet
  6. Palvelun sisällön omavalvonta
  7. Asiakasturvallisuus
  8. Asiakastietojen käsittely
 
 
 
 

1. Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Groveranta Oy 

y: 3232521-3 

Kauppakatu 45, 70110 Kuopio 

045 172 8000 

info@groveranta.fi 

Yhteyshenkilö: Sara Lempinen (sara.lempinen@groveranta.fi) 

 

 

2. Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet

Toiminta-ajatus: 

Groveranta Oy tarjoaa siivouspalveluita kotitalouksille sekä yrityksille, pääsääntöisesti Kuopion ja Siilinjärven alueella.  

Arvot ja toimintaperiaatteet: 

Groveranta Oy:n arvoja ovat luonnonmukaisuus, yksilöllisesti räätälöity palvelusisältö, ensiluokkainen asiakaspalvelu. Edistämme asiakkaidemme elämänlaatua huolehtimalla kodin sekä julkisten tilojen siisteydestä. Huomioimme siivoustyössä esteettömyysnäkökulman sekä yliherkkyydet ja allergiat. Pyrimme tuottamaan siivouspalvelut kestävän kehityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti. 

 

3. Riskinhallinta

Pyrimme ennakoimaan riskit huolellisella kartoituksella. Jokaisen uuden asiakkaan palvelutarve kartoitetaan joko puhelimessa tai kartoituskäynnillä, jossa käydään läpi siivouspalvelun tavoitteet, asiakkaan toiveet ja muut huomioon otettavat asiat. Muutoksista tiedotetaan aina henkilökohtaisesti. 

Riskinhallinnan tavoitteena on jatkuva riskien ennaltaehkäisy ja seuranta – sekä nopea reagointi mikäli riski toteutuu. Riskien tunnistaminen toteutetaan koko henkilökunnan yhteistyönä. Jokaisen työntekijän on raportoitava riskit, poikkeamat sekä vaaratilanteet.  

Varmistamme myös, että työskentelyvälineet ovat ehjiä sekä puhtaita. Työntekijöillä on mukana aina ensiaputarvikkeet. Työnteon aikana huolehditaan siitä, etteivät työvälineet aiheuta kompastumisvaaraa. Työssä noudatetaan hyvää työergonomiaa. Huomioimme esteettömyyden asiakaskohteissa niin asiakkaan, kuin myös työntekijöiden osalta.  

Tunnistetut riskit huomioidaan välittömästi ja otetaan asian niin vaatiessa yhteyttä asiakkaaseen tai asiakkaan edustajaan asiasta.  

Epäkohdat ja laatupoikkeamat pyritään korjaamaan välittömästi tällaisten ilmaannuttua palveluntuottajan tietoon.  

 

 

4. Omavalvontasuunnitelman laatiminen

Omavalvontasuunnitelman on laatinut siivouspalveluista vastaava Sara Lempinen. Seurannasta ja päivityksistä vastaa Sara Lempinen p.045 1728000. Suunnitelmaa päivitetään aina tarvittaessa ja sen hyväksyy Groveranta Oy:n toimitusjohtaja. 

 

 

5. Asiakkaan asema ja oikeudet

Palveluntarve kartoitetaan puhelimitse tai aina ilmaisella tutustumiskäynnillä kohteeseen, jossa arvioidaan palveluntarve yhdessä asiakkaan tai tarvittaessa omaisen kanssa. Sopimukseen kirjataan yhdessä asiakkaan kanssa kaikki suoritettavat tehtävät (palvelusuunnitelma), sovittu aika ja hinta. Kirjallinen sopimus kahtena kappaleena ja sitä päivitetään tarvittaessa. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia ja asiakasta kunnioittavia. 

Groveranta Oy toimii hyvien tapojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti. Asiakkaan toive pyritään toteuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kunnioitamme asiakkaiden päätöksiä, yksityisyyttä ja noudatamme vaitiolovelvollisuutta.  

Toivomme väliajoin asiakkailtamme palautetta työnlaadusta, jotta voimme kehittää toimintaamme ja tarvittaessa päivittää palvelusopimusta vastaamaan paremmin asiakkaan sen hetkistä tarvetta siivouspalveluiden osalta. 

 

 

6. Palvelun sisällön omavalvonta

Siivoustyön laadusta vastaa siivoustyön vastaava Sara Lempinen p. 045 172 8000. Groveranta Oy:n työntekijät käyttävät siivouksessa aina puhtaita välineitä. Käytämme Groveranta Oy:n välineitä, ellei asiakas nimenomaan halua käytettävän hänen välineitään. Siivousvälineet puhdistetaan sovittujen ohjeiden mukaisesti. Huomioimme asiakkaan allergiat siivousaineiden valinnassa ja suosimme pääsääntöisesti hajusteettomia puhdistusaineita. 

 

 

7. Asiakasturvallisuus

Siivouspalvelut tuotetaan asiakkaan kotona tai asiakasyrityksen tiloissa. Varmistamme osaltamme, että ympäristö, jossa siivoustyö suoritetaan, on asiakkaillemme mahdollisimman turvallinen. Jos havaitsemme epäkohdan, niin ilmoitamme asiasta välittömästi asiakkaalle tai hänen omaiselleen. Huolehdimme, että ovet ja ikkunat ovat lukittuna työn päätyttyä sekä säilytämme asiakkaan avaimet huolellisesti. 

Kaikkia Groveranta Oy:n työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus. 

 

 

8. Asiakastietojen käsittely

Asiakastiedot (laskutus, ajanvaraus) tallennetaan sähköiseen asiakasrekisteriin, jotka on suojattu asianmukaisesti käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Noudatamme kaikessa toiminnassaan vaitiolovelvollisuutta ja salassapitoa. 

Palvelusopimukset ja -suunnitelmat säilytämme asianmukaisella tavalla lukitussa tilassa.  

Noudatamme vaitiolovelvollisuutta kaikkien tietojen suhteen, emmekä luovuta tietoja ulkopuolisille.  

Tietosuojavastaavana toimii Sara Lempinen p.045 172 8000. 

 

 

Paikka ja päiväys: Kuopio 18.3.2024.